I found this on my email inbox

From: lalita.phetkhao@gmail.com
 Thu 10/23/2014 4:35 PM
 To: skaii_prusp@hotmail.com

 

นายจ้างเป็นผู้จ่ายค่าตอบแทน ค่าจูงใจและสวัสดิการแก่ลูกจ้าง

คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างเป็นความพึงพอใจต่อสภาพการทำงาน

การสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานให้แก่ลูกจ้างนั้นไม่ได้ใช้ต้นทุนทั้งหมด มีส่วนที่ต้องให้ต้นทุนในการจัดสรรทรัพยากร และมีส่วนที่นายจ้างไม่ต้องใช้ต้นทุนใดเลยแต่ก็สามารถร่วมการสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานแก่ลูกจ้างได้ สิ่งหนึ่งที่ลูกจ้างต้องการและจะทำให้พึงพอใจในงานคือการมีนายจ้างที่เข้าใจ ปฏิบัติต่อลูกจ้างเยี่ยงมนุษย์ มีคุณธรรมและมีความเป็นธรรมในการบริหารงาน ไม่เลือกปฏิบัติ มีเส้นทางการพัฒนาในอาชีพที่ชัดเจน ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองและก้าวหน้าในงาน สามารถแสดงออกและแสดงความคิดเห็นได้

การสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานไม่จำเป็นต้องใช้ต้นทุนเสมอไป การทำให้ที่ทำงานหรือสถานประกอบการนั้นมีแวดล้อมที่ดี มีสังคมภายในที่ดีก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานได้

 

Sent from my iPod

Leave a Comment:

SCROLL TO TOP