สูตรที่ใช้ในการแยกตัวประกอบ

ผลต่างกำลังสอง

น2 – ล2= (น– ล)(น+ ล)

กำลังสองสมบูรณ์

(น + ล)2 = น2 + 2นล +ล2

(น – ล)2 = น2 – 2นล + ล2

ผลบวก-ผลต่างกำลังสามน3 + ล3 = (น+ ล)(น2 – นล + ล2)

น3 – ล3 = (น- ล)(น2 + นล + ล2)

กำลังสามสมบูรณ์

(น+ ล)3 = น3 + 3น2ล + 3นล2 + ล3

(น – ล)3= น3 – 3น2ล + 3นล2 – ล3

หน้า กลาง หลัง (สูตรนี้ใช้เครื่องหมายด้วยนะอย่าลืม!)

(น + ก + ล)2 = น2 + ก2 + ล2 + 2นก + 2นล + 2กล

pangloy@hotmail.com

Leave a Comment:

SCROLL TO TOP